Tôi có thể có một mẫu trước khi đặt hàng chính thức? Miễn phí hay tính phí?

2021-05-10

Có, mẫu để thử nghiệm và kiểm tra chất lượng được hoan nghênh. Nhưng mẫu được tính phí và vận chuyển hàng hóa được thu thập.

  • QR